Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej „Polityce Prywatności”.
Aldona Orman świątecznie
ANTKOWIAK WALENTYNKOWO
Karl Lagerfeld
PROJEKTANTKI SUKCESU W ROLI GŁÓWNEJ
Artur Gotz w roli głownej
Karolina Motylewska by Piotr Ciepał
The Stylist Agnieszka Bereś
IZABELA TROJANOWSKA „NA SKOS”
Jedyne takie Apartamenty Ambasada
TOMASZ DOLSKI: TO JEST TO
Paryski szyk
Kony w roli głównej
Agnieszka Mrozińska: Nie kocha się dla zalet
Mia Stilo by Agnieszka Bonisławska
Stylizacje modowe
Felietony KAROLINY NOWAKOWSKIEJ
KULINARNE LIVE SHOW Z SZYMONEM CZERWIŃSKIM
Sesja Kasi Paskudy zakończona sukcesem
Sylwia nowak i jej Ukradnij
Warszawski sen
Eliza Gwiazda w PAP Life
Czy most może zakochać się w rzece?
Agnieszka i jej AGNES WUYAM
Modowe stylizacje
Niemożliwe nie istnieje
Pokazy mody i eventy

Regulamin serwisu Media Elite

Dodano: 2012-10-16

§ 1
Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu informacyjno - showbiznesowego Media Elite znajdującego się pod adresem internetowym www.mediaelite.pl. Postanowienia Regulaminu oraz  załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu Media Elite, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Portalu Media Elite.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu Media Elite, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2
Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:


 • Regulamin- niniejszy regulamin wraz z ewentualnymizałącznikami ;
 • Portal- portal internetowy, znajdujący się w pod adresem internetowym www.mediaelite.pl, stanowiący platformę internetową będącą własnością MediaElite Marzena Lipowska, z siedzibą w Mławie, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników i Reklamodawców;
 • Administrator- podmiot zarządzający i prowadzący Portal, którym jest Media Elite Marzena Lipowska z siedzibą w Mławie, ul. W. Witosa 2, NIP:569-183-23-77 ;
 • Skrzynka e-mail- elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;
 • Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z Portalu.

§ 3
Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Portalu


 1. Właścicielem Portalu jest Firma Media Elite Marzena Lipowska z siedzibą przy ulicy W. Witosa 2 w Mławie.
 2. Podstawowym przedmiotem Portalu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych, rozrywkowych i multimedialnych dobranych według linii programowej Portalu oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Portalu i wymianę informacji między Użytkownikami. Za pośrednictwem Portalu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Portalu. Za pośrednictwem portalu świadczone są odpłatne usługi reklamowe. Media Elite pośredniczy również w przepływie wymiany opinii i informacji pomiędzy użytkownikami (komentarze)
 3. Do korzystania z usług Portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików "cookies": Internet Explorer 6.0, Mozilla 2.0 ). Dla poprawnego korzystania z usług video, świadczonych w serwisie niezbędne jest posiadanie następującego oprogramowania: Windows Media Player w wersji  9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.
 4. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność :

§ 4
Usługi

 1. Przeglądanie zasobów Portalu oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
 3. Wszystkie odpłatne usługi w Portalu świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika
 4. Pełen zakres podstawowych usług Portalu dostępny jest bez ograniczeń dla wszystkich Użytkowników, co nie dotyczy usług dodatkowych odpłatnych, które dostępne są dla Użytkownika po wniesieniu stosownych opłat.
 5. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Portalu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług przez Użytkownika. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.
 6. Administrator będzie informował na łamach Portalu o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach zmian.
 7. Odpłatna reklama w Portalu Media Elite może dojść do skutku poprzez inicjatywę Reklamodawcy lub Media Elite- należy skontaktować się z Media Elite poprzez kontakt mailowy, telefonicznie lub osobiście.

  Zamówienie winno zawierać:

  • nazwę Zamawiającego, adres zamieszkania/siedzibę, dane kontaktowe
  • formę zamówionej płatnej reklamy spośród oferowanej przez Media Elite
  • zamówiony czas emisji
  • formę płatności
 8. Media Elite nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, zleconych przez Zamawiającego oraz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia korekty językowej i graficznej dostarczonych materiałów reklamowych.
 9.  Media Elite zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczania reklamy bez podania przyczyn, a w szczególności reklamy: niedozwolonej w świetle obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalającej faszyzm, nazizm, komunizm, propagującej przemoc, obrażającej uczucia religijne, naruszającej prawa innych osób itp.
 10. Media Elite zamieszcza w Portalu zamówioną, odpłatną reklamę po podpisaniu pisemnej umowy i w terminie 3 dni roboczych od dnia zapłaty należnego wynagrodzenia. Za dzień zapłaty należnego wynagrodzenia rozumie się dzień zaksięgowania określonej kwoty na Rachunku Bankowym Portalu, podanym do wiadomości Zamawiającego na pisemnej umowie.
 11. Wyemitowana reklama wyświetlana będzie zgodnie z zamówionym czasem emisji i zgodnie z Umową.
 12. Zamawiający może zgłosić reklamację zamówionej usługi reklamowej. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i doręczona na adres właściciela Portalu. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, datę zlecenia, opis zamówienia oraz przedmiot reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie powiadomiony w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 13. Wszelkie spory powstałe w związku z zawartą umową o świadczenie usług reklamowych, w pierwszej kolejności będą załatwiane polubownie. W przypadku konieczności wystąpienia na drogę sądową, właściwy będzie sąd siedziby właściciela Portalu.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem znajdą zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§ 5
Uczestnictwo w Serwisie

 1.  Uczestnikiem Portalu może być każda osoba fizyczna, która zapozna się z postanowieniami Regulaminu.

  Zasady:
 1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Portalu, a w szczególności niedozwolone jest:
  1. rozpowszechnianie treści pornograficznych;
  2. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
  3. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
  4. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
  5. publikowanie na łamach Portalu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

§ 7
Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
 2. W ten sam sposób reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Portalu, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Portalu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Portalu lub bezpośrednio przez Administratora.
 4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Portalu.

§ 8
Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność


 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność materiałów multimedialnych.
 2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Portalu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości  zweryfikowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym.
 3. Administrator nie udostępnią w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Portalu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 4. Administrator jako właściciel i zarządca Portalu dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia niezawinione przez Administratora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Portalu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 7. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu Media Elite, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami).
 8. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Portalu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Portalu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 10. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail  lub pocztą tradycyjną na adres Media Elite.pl– Marzena Lipowska, ul. W. Witosa 2, 06-500 Mława

§ 9
Zmiany Regulaminu


 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.


Regulamin w formacie PDF zawsze dostępny jest w aktualnej wersji do pobrania poniżej.

Mława, dnia 03.09.2012r.

 

Pliki załączone do artykułu:

Pobierz Regulamin Media Elite w PDF

NASI PARTNERZY: